×

Wyszukaj w serwisie

Walory przyrodnicze

 

Zasoby terenowe

Są to grunty przeznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin na cele utworzenia Ogrodu Botanicznego na tym terenie. Na chwilę obecną planowany Ogród Botaniczny ma do dyspozycji około 50 ha terenu po byłym wyrobisku kamienia wapiennego. Jest to jednocześnie obszar o znacznej perspektywie rozwoju, z możliwością poszerzenia o pobliskie grunty użytkowane obecnie rolniczo oraz okalające kompleksy leśne mogące w przyszłości stanowić otulinę dla Ogrodu i kolekcji w nim zgromadzonych.

Fizjografia obszaru

Obszar ten charakteryzuje się bogatym ukształtowaniem terenu, obejmuje zarówno tereny płaskie, jak i pagórkowate, bezdrzewne oraz zalesione, pokryte utworami skalnymi jak i ciepłolubnymi murawami w różnym stopniu podlegającymi stopniowej sukcesji leśnej.

Flora i fauna

Na proponowanym pod założenie Ogrodu Botanicznego obszarze dominują murawy kserotermiczne, ale występują tu także liczne gatunki roślin drzewiastych, wśród nich sosny, topole, brzozy, głogi, lipy, grusze, czereśnie, jabłonie, a wśród krzewów śliwa tarnina, dereń świdwa, bez czarny oraz kalina koralowa. W pobliskich zadrzewieniach i lasach dominuje sosna, ale można tu spotkać również klony, leszczynę pospolitą, a na obrzeżach wiąz polny, trzmielinę europejską oraz szakłak pospolity. Na terenie tym występują liczne obszary chronionej przyrody, wśród których na uwagę zasługuje m. in. pobliski rezerwat Kamień Śląski chroniący stanowiska jarzębu brekinia. Teren wspomnianego kamieniołomu gogolińskiego również jest siedliskiem rzadkich roślin i zwierząt, wśród których na uwagę zasługuję m. in. dziewięćsił bezłodygowy, roślina typowa dla flory terenów górskich oraz pępawa cuchnąca, bardzo rzadko spotykany w Polsce ciepłolubny gatunek, mający specyficzne wymagania siedliskowe. W pobliskiej Ligocie zlokalizowane jest synantropijne stanowisko lnu austriackiego, gatunku uwzględnionego w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin. Wśród przedstawicieli fauny na uwagę zasługuje m. in. modliszka zwyczajna, owad umieszczony w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, którego występowanie dotychczas ograniczało się do nielicznych stanowisk w południowo-wschodniej Polsce - jednak w ostatnich latach owad ten znalazł dogodne warunki życiowe także na Opolszczyźnie. Sąsiedni Kamień Śląski jest również miejscem reintrodukcji susła moręgowanego, który występował do niedawna na tym terenie, będącym jego ostatnią ostoją w naszym kraju.