×

Wyszukaj w serwisie

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało powołane w celu podjęcia działań zmierzających do utworzenia Opolskiego Ogrodu Botanicznego. W ramach jego działalności podejmowane są badania naukowe, czynna ochrona przyrody, działalność dydaktyczna i edukacyjna, prozdrowotna oraz rekreacyjna, a w szczególności m. in.:

1. Prowadzenie działań oraz badań naukowych w zakresie:

 • ochrony i zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej zbiorowisk roślin;
 • ochrony i zachowania różnorodności naturalnych siedlisk i zbiorowisk roślinnych;
 • biosystematyki i taksonomii oraz analizy zmienności roślin;
 • gromadzenia kolekcji roślin, które mogą być wykorzystane w produkcji roślinnej i ochronie przyrody oraz ich oceny naukowej i użytkowej;
 • opracowywania i stosowania technik genetyki i biotechnologii do poszerzania zmienności genetycznej roślin i jej praktycznego wykorzystania;
 • badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na rośliny oraz roli roślin w ograniczaniu szkodliwego oddziaływania różnych zanieczyszczeń;
 • wykorzystania roślin jako wskaźników zmian klimatycznych i innych antropogenicznych przemian środowiska;
 • zrównoważonego rozwoju oraz implementacji międzynarodowych umów i traktatów dotyczących różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych;
 • biomimetyki i biotechniki;
 • bio-inwentyki i bio-innowacyjności;
 • botaniki leśnej;
 • botaniki farmaceutycznej;
 • agrobotaniki i aklimatyzacji roślin użytkowych;
 • ogrodnictwa i szkółkarstwa;
 • filozofii przyrody i ekofilozofii;
 • roślin energetycznych i produkcji biomasy roślinnej;
 • historii botaniki;
 • ochrony gleb przed ich degradacją;
 • rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych i zdewastowanych;
 • rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
 • oraz innych związanych z relacją człowieka ze środowiskiem przyrodniczym.
   

2. Prowadzenie działalności dydaktycznej dla studentów szkół wyższych oraz edukacyjnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z zakresu botaniki, genetyki i biotechnologii roślin, ogrodnictwa oraz bioagronomii, architektury krajobrazu, leśnictwa, ekologii, ochrony środowiska i krajobrazu.
3. Upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych, a w szczególności zagadnień dotyczących wykorzystania roślin przez człowieka oraz problematyki zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego.
4. Udostępnianie społeczeństwu urządzonych kolekcji roślinnych, ekspozycji i wystaw na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego dla celów popularyzacyjno-edukacyjnych oraz rekreacyjnych i kulturowych.
5. Organizowanie uprawy, promocji i dystrybucji roślin, zwłaszcza dla ekorolnictwa, szkółkarstwa, architektury krajobrazu, ogrodnictwa i ochrony środowiska.